Reactie op artikel in Dagblad De Limburger dd. 22 juli 2017

Reactie op artikel in Dagblad De Limburger dd. 22 juli 2017 over toekomst Plenkhoes en mogelijk gebruik nabijgelegen parochiekerk

Afgelopen vrijdag stond in Dagblad de Limburger een artikel over de toekomst van gemeenschapshuis het Plenkhoes. De gemeente overweegt dit gemeenschapshuis te sluiten en de activiteiten over te hevelen naar andere accommodaties in de buurt. Wethouder Geilen spreekt daarbij o.a. van ‘de nabijgelegen parochiekerk die mogelijk in de toekomst vrij komt.’

Die gedachte komt uiteraard voor rekening van de wethouder. Maar hij gaat daar niet over. In de krant van zaterdag zegt hij dat ook.

Binnen onze parochies werken we momenteel samen aan een toekomstplan. In het parochieblad is daar ook verslag van gedaan. Na de zomer ligt er een voorstel op tafel over hoe Kerkbestuur en Pastoraal Team samen met Parochiële Kerngroepen, vrijwilligers en parochianen inhoud kunnen geven aan onze Geleense geloofsgemeenschap. Iedereen krijgt de gelegenheid om daarover mee te praten en mee te denken en zo bepalen we samen de toekomst van onze parochies. Vervolgens kijken we wat er nodig is om dit toekomstplan te realiseren. Dan praten we over gebouwen, maar ook over vrijwilligers en natuurlijk ook over geld. Dat plaatje leggen we naast de feitelijke situatie van dit moment qua gebouwen, vrijwilligers en financiële middelen. En dan gaan we keuzes maken. En dan praten we niet enkel over het mogelijk sluiten van kerkgebouwen, maar vooral over hoe we samen kunnen groeien naar een mooie, zichtbare en betekenisvolle geloofsgemeenschap in Geleen.

Het is daarbij zeker niet uitgesloten dat we met de gemeente en met wethouder Geilen in gesprek gaan. Het is immers altijd goed om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

RK kerkbestuur en Pastoraal Team Geleen

3e Gespreksronde toekomst parochies

Na de zomer vindt de 3e ronde toekomstgesprekken over onze parochies plaats.
Een jaar geleden zijn we begonnen met gesprekken over de toekomst van onze parochies en geloofsgemeenschap. Tijdens twee brainstormavonden hebben we gesproken over wat wij als kerk willen betekenen op sociaal en spiritueel gebied, voor wie we kerk willen zijn en wat voor kerk we willen zijn. Zo’n 150 mensen kwamen hierover meepraten. Daaruit kwamen 5 thema’s naar voren: gastvrijheid, nabijheid, naar buiten treden, geloofsgemeenschap en uitstraling. In oktober zijn deze thema’s uitgewerkt tijdens een aantal workshops. Dat leverde een heleboel bouwstenen op. Met die bouwstenen is een kleine groep afgelopen maanden samen met het Kerkbestuur en het Pastoraal team aan de slag gegaan. Dat gebeurde in drie groepen: liturgie, catechese en diaconie.
Tijdens de workshops is een goed beeld ontstaan wat voor Kerk we in Geleen willen ZIJN. Daarbij werden veel genoemd: uitnodigen en verwelkomen, andere activiteiten organiseren, met een boodschap, gericht op spiritualiteit en zingeving, meer ontmoetingsmomenten, een open houding, de gemeenschap is belangrijk, trots zijn op ons geloof, meer en beter zichtbaar zijn, meer aandacht voor diaconie en naastenliefde en voor gezinnen, elkaar ondersteunen. Vanuit de 5 thema’s en deze gedachten is intensief gesproken over wat de Kerk allemaal zou moeten DOEN. Wat moeten we blijven doen? Wat moet anders? Wat kunnen we laten vervallen? En hoe kunnen we vernieuwen binnen de werkvelden liturgie, diaconie en catechese? Op die vragen hebben we antwoorden gezocht en deels ook gevonden.
De bijeenkomsten werden begeleid door Edwin Lustermans, die zelf eerder betrokken was bij toekomstverkenningen van de parochies van Meerssen, waar hij woont. Hoe heeft hij als relatieve buitenstaander de gesprekken ervaren? “Ik ben bijzonder onder de indruk geraakt door het vele werk dat al is gedaan in de afgelopen tijd: hoewel een stevige kluif, wordt het degelijk aangepakt, stap voor stap en met inbreng van velen. Tijdens alle bijeenkomsten deed iedereen met heel veel enthousiasme en creativiteit mee. Wat mij trof is dat het vooral ging over: “wat willen en kunnen we WEL”, en niet zozeer over “wat kan NIET meer”. Dat is een mooi motto. Zeker omdat duidelijk is dat niet alles hetzelfde kan blijven. Mensen zijn andere dingen belangrijk gaan vinden in het leven, en het is mooi om te zien hoe de Kerk in Geleen daarbij wil aansluiten. En natuurlijk, iets te (moeten) stoppen is vaak moeilijk, maar als er iets (anders) voor in de plaats kan komen, daar kun je enthousiast van worden. En dat enthousiasme heb ik volop geproefd !”
Binnen het Kerkbestuur wordt nu een overzicht gemaakt van de resultaten van alle bijeenkomsten van deze tussenronde. Ook wordt er gewerkt naar een totaalplaatje van hoe onze geloofsgemeenschap er in de toekomst uit zou moeten zien. Dat beeld willen we, naar verwachting meteen na de zomer, in de al eerder aangekondigde derde ronde delen met Parochiële Kerngroepen en parochianen. We moeten dan ook in kaart gaan brengen wat er allemaal nodig is om de ideeën te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan ontmoetingsruimten, (kerk)gebouwen, mensen, financiën, enz. In het volgende parochieblad meer hier over.
Na de zomerperiode zullen we een ieder informeren over de voortgang. We nodigen iedereen alvast uit om ook in de derde gespreksronde met ons mee te denken en te doen.

Met een hartelijke groet,
Kerkbestuur RK Parochies Geleen
Pastoor Harry Quaedvlieg, Peter Spronck, Isabelle de Loos, Lien Hoofs, Gui Hoedemakers, Yvonne Poelen, Willem Janssen en Joan Raaijmakers

Verborgen pareltje

De drukke dagen van Pasen liggen weer achter ons. Liturgisch, kerkelijk en spiritueel is het paastriduüm het absolute hoogtepunt van het jaar. Donderdagavond begint het met het Laatste Avondmaal en de voetwassing; vrijdag gaat het verder met het passieverhaal en de kruishulde; zaterdag komt de climax met de lichtviering, de wake, de hernieuwing van het doopsel en de eucharistie. Niet iedereen is een liefhebber. Ofschoon de meest bijzondere vieringen in het jaar, zijn ze niet het meest bezocht. Ze duren ook allemaal net wat langer en blijkbaar moet je een beetje liefhebber zijn of een zekere overtuiging om deze vieringen te kunnen waarderen. Maar wie komt – en dat is uiteindelijk best een aardige groep – is er zeer blij mee.
Maar voordat dit hoogtepunt van het liturgisch jaar gaat beginnen is er nog één andere bijzondere eucharistieviering, nog meer verborgen, nog meer onbekend: de chrismamis. Als de veertigdagentijd erop zit en iedereen klaar is voor het grote paasfeest, komt men bij elkaar in de kathedraal van Roermond om samen met de bisschop de chrismamis te vieren. Dus in het hele bisdom is er op dat moment maar één mis. Zoveel mogelijk priesters gaan er naar toe, maar ook veel andere belangstellenden en met name kerkbestuursleden en mensen die zich op bijzondere wijze pastoraal in de parochies inzetten. De kathedraal is dus wel vol. In ons bisdom is het op de woensdagavond in de Goede Week. Op andere plaatsen doet men het vaak op Witte Donderdag ’s morgens. Maar hoe dan ook: ‘het hele bisdom’ komt bij elkaar.
De bisschop wijdt de nieuwe oliën die dat jaar zullen worden gebruikt: de ziekenolie, de geloofsleerlingenolie en de belangrijkste het heilig chrisma (vandaar de naam). Maar de priesters vernieuwen tevens ten overstaan van de bisschop hun beloften van de priesterwijding. Zoals wij als gelovigen in de paasnacht onze doopbeloften hernieuwen, zo dus de priesters voorafgaand aan de belangrijkste liturgische viering die ze dit jaar zullen vieren. Een mooi moment. Reden waarom men achteraf elkaar feliciteert.
Ook dit jaar waren er weer heel wat priesters in de kathedraal. Het was ook de laatste keer met mgr. Wiertz als onze bisschop. Maar er waren ook heel wat parochianen uit Geleen. Ik wist niet precies hoeveel maar mijn schatting toen ik in de kathedraal rondkeek was dat er toch zeker wel een vijftien er waren. Na afloop halen zij ook de oliën af om ze mee te nemen naar hun eigen parochie. Toen na afloop een collega-priester zei dat hij snel wilde aansluiten in de rij om die oliën af te halen, kon ik enigszins trots melden dat ‘wij in Geleen’, dat de parochianen zelf dit afhalen voor hun parochie. Zo, zei hij, zijn er een paar meegekomen? Ja, kon ik weer trots melden, zeker wel een vijftien, schat ik zo. Dat is wel veel, was het antwoord. Weer boven in de kerk, sprak ik een van de parochianen. Die had toevallig geteld hoeveel er uit Geleen meegekomen waren: vijfentwintig. Ik kon het toen niet nalaten om naar mijn collega toe te stappen en te zeggen: geen vijftien maar vijfentwintig.
Ik was zelf wel verbaasd over zo’n respectabel aantal. Er is geen echte reclame voor gemaakt. Maar het blijkt dat ieder die zo eens een jaar meemaakt, graag terugkomt bij deze heel aparte viering. Er zijn in Geleen heel wat gelovigen die daar dus ‘gevoel’ voor hebben. Dat verheugt mij. En toen twee dagen later een andere parochiaan zei dat hij niet wist dat hij daar naar toe kon – “Kunnen ook gewone mensen naar die viering?”… Natuurlijk, een verborgen pareltje, maar wie deze wil ontdekken moet dat zeker eens doen!

Aswoensdag

De veertigdagentijd is gestart. Zoals velen misschien naar de carnaval uitkijken, zo kijken we in de kerk uit naar de vastentijd. Een exercitie naar Pasen toe. Een mooie tijd van diepgang, bewustwording, bekering en terugkeer. En het start op aswoensdag.
Er is iets merkwaardigs met aswoensdag in ons hoofd. Dat askruisje heeft op een voor mij onverklaarbare wijze toch iets aantrekkelijks. Zeg nu eerlijk: wat is er nu zo mooi aan om je te laten betekenen met deze smurrie van as en water? Het zegt dat je een zondaar bent! een boeteling! Dat je sterfelijk bent! Een klein nietig wezen in het grote universum! Dat zijn bepaald niet de ideeën waar we in deze tijd van in vervoering raken. Toch zijn de kerken best aardig gevuld. Na alle carnavalsdrukte was de ochtendmis in Oud-Geleen redelijk bezet. Het ging richting een zondagsviering. ’s Avonds in Lutterade puilde de dagkapel uit, sommigen stonden buiten. En in Lindenheuvel weten we al jaren dat de kerk goed bezet is en dat we daar ook de aswoensdagviering niet te snel moeten opgeven. En tussendoor op die dag hebben we alle verzorgingshuizen gehad en een viering voor de communicanten waar ondanks de vakantie bijna de helft komt opdagen. Nee, over de belangstelling op aswoensdag hebben we geen klagen.
Als ik dat vergelijk met andere bijzondere dagen door de week! Voor de viering van Allerheiligen door de week krijg ik geen dagkapel van Lutterade vol… voor heel Geleen! Witte Donderdag en zelfs Goede Vrijdag ’s avonds… zeer matig bezet. Maria ten hemel opneming? Echt niet zoveel! Hemelvaart? Dan denk ik altijd dat iedereen op vakantie is of wandelen. Op al die dagen is 1 viering voor heel Geleen ruim genoeg. Maar op aswoensdag zijn drie viering geen overbodige luxe!
Wat mooi! Alhoewel ik het niet kan verklaren, is het een mooi teken dat vastentijd, bezinning, bekering blijkbaar iets zijn wat wij nodig hebben. En we durven dat ook te erkennen. Misschien wordt hier iets heel diep menselijks geraakt. Want ook in onze samenleving zie je dat vormen van vastentijd en bedieningstijd steeds populairder worden in allerlei vormen. Nee, niet religieus of christelijk. Het zijn vooral exercities om ‘jezelf te vinden’. Interessant. Ofschoon wij in onze christelijke traditie dit niet zullen ontkennen is de insteek die wij nu juist zoeken om ‘de ander/Ander te vinden’! O ja, dat vind je ook jezelf, dat weten we maar al te goed. Je komt jezelf zelfs tegen! Maar is het juist niet een weldaad om de ander/Ander eens te vinden met nieuwe ogen.
Ik ben benieuwd hoe ook de komende jaren ons omgaan met aswoensdag en vastentijd zich zal ontwikkelen. Wordt het echt de herontdekking van een oude traditie of zal blijken dat het alleen folklore of nostalgie is? Laten we hopen het laatste. De tekens daarvoor zijn positief!

Planner 2017 Ontmoetingsgroep Oud Geleen

Locatie: Parochiehuis Oud Geleen aan de Leursstraat

Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur.  

 • 2 februari: Ad Hoogenboom presentatie over Oud Geleen
 • 9 maart 12.30 uur: NL Doet – high tea Afwijkende datum en tijdstip !!
 • 6 april: Pasen – bloemschikken
 • 4 mei: Medi Sport – Presentatie valpreventie

Locatie: Medi Sport, Norbertijnenstraat 77a

Afwijkende locatie !!

 • 1 juni: Muzikale ochtend o.l.v. Ben Erkens
 • 6 juli:
 • 3 augustus: Tussen Kunst en Kitsch
 • 7 september: presentatie PIW (onder voorbehoud)
 • 5 oktober: verwenochtend manicure
 • 2 november: sjoelen
 • 14 december: Kerstmis – bloemschikken Afwijkende datum !!

Bij deelname graag van te voren aanmelden,

bij verhindering graag van te voren afmelden bij:

Jannie Wiskerke: 06-57172569

of Miranda Janssen: 046-4750770

Collecteschema 2017

Gezamenlijke RK Parochies Geleen. Grotendeels wordt het landelijk collecterooster 2017 van de RK kerk gevolgd.

Weekend  
21 januari t/m 5 februari Actie Kerkbalans
1 maart t/m 16 april Vastenaktie
15-16 april Pasen:     Ritselcollecte
6-7 mei Roepingenzondag-collecte
3-4 juni Pinksteren:     Ritselcollecte
26-27 augustus Missie Verkeers Middelen Actie (MIVA)
21-22 oktober Missiezondag
28-29 oktober Allerheiligen:     Ritselcollecte
18-19 november Nationale Jongerencollecte
16-17 december 3e wk vd Advent:     Kerstpakkettenaktie
23-24 december 4e wk vd Advent:     Verkoop wafels door de jongerengroep
24-25 december Kerstmis:     Ritselcollecte

Onze pastoor op televisie

npoAfgelopen dinsdag (03-01) was onze pastoor te zien in het NPO-programma ‘Roderick zoekt licht.’ Hij vertelt over de camino, zijn pelgrimsreis naar het graf van de apostel Jakobus in Santiago de Compostella. U kunt hier het filmpje bekijken, het verhaal komt als laatste in de uitzending aan bod, ongeveer vanaf de 21e minuut (21m40s).

Kerstmis met de misdienaars

Ieder jaar is het vaste prik! Na de drukke dagen van Kerstmis gooit het pastoraal team zich in de bocht om een mooie middag en avond voor de misdienaars te organiseren. Dit jaar op derde kerstdag 27 december. Misdienaars die al wat langer meegaan kennen het globale programma wel: een activiteit (het liefst met een thematiek van Kerstmis), een heilige Mis, samen eten en film kijken. De traditie is begonnen toen ik het eerste of tweede jaar in Lindenheuvel was. Met de tijd groeide het aantal parochies, maar gelukkig kunnen niet alle misdienaars op zo’n dag. De pastorie zou te klein zijn. En altijd weer wat nieuws bedenken.
Wat ebben we dit jaar gedaan? De groep werd in vijven gesplitst: kamelen, ezeltjes, ossen, schapen en herdershonden! Zo ingedeeld dat elke groep in één auto past. Toen naar de zusters aan de Molenstraat. Het paste net allemaal in de kapel. Samen met de zusters de mis vieren. Een enkele zuster zat zelfs in het gangetje naar de kapel toe! Maar even de zusters voorstellen en toen samen zingen, bidden… Dat was mooi. En de lieve zusters hadden voor na de mis al iets klaargezet voor de misdienaars. Nog sabbelend op een chocolaatje werd het spel uitgelegd. Een kerstverhaal was in zes stukken geknipt, in een envelop gedaan en de enveloppen waren door heel Geleen op verborgen plekken neergelegd. Bij de Hema, bij de gemeente, bij de kapper, in een kapelletje, in een verzorgingshuis… Elke envelop bevatte de hint naar de volgende vindplek. Uiteindelijk zou je dan moeten uitkomen bij de pastorie in Lindenheuvel. De ene groep was natuurlijk was sneller dan de ander… En één groep lukte het niet om de tweede envelop te vinden op het kerkhof. Welke groep dat was? U raadt het al, dat waren de ……
Allemaal terug op de pastorie was het tijd om te eten. Met de kapelaan was ik ondertussen aan het koken begonnen. Er moest een flinke ketel soep worden gemaakt. En even later kwamen de begeleidsters van de misdienaars helpen met de broodjes hamburger. Nee, frieten mag niet meer. Vroeger bakte ik ordinair frieten, frikadellen en kroketten, maar men verzekerde mij dat dat te ongezond was. Ja, ze hebben gelijk. Dus nu nemen we een mooie hamburger met veel ketchup!
En dan snel naar de film: voor de kleineren zotropolis deze keer en de ouderen??? Dat weet ik niet meer. Dat laat ik aan de kapelaan over. Die weet met zijn netflix wel een film tevoorschijn te toveren die de jongeren aanspreekt. Ik heb ze in ieder geval tot na negenen niet meer gehoord. Want officieel eindigt het programma om negen uur. De pappa’s en mamma’s komen hun kroost weer halen. En wij halen met z’n allen opgelucht adem. Weer overleefd! En het was leuk! Volgend jaar Kerst bedenken we weer wat nieuws.

Vrijwilligers Pater Karel Munstergeleen

 

Met spoed vrijwilligers gevraagd voor de bezetting van de  winkel bij H. Pater Karel bedevaartsoord in Munstergeleen, voor een of meerdere middagen per week.

Van dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers als oproepkracht zijn ook heel welkom!

Melden bij:

Mevr. Bogman-Schmitz             Tel: 046-204 72 35 of    06-42 38 79 19